Karnataka Chitrakala Parishath

M.S Nanjunda Rao 85th Birthday....